Õigusabi


 • Juriidilised konsultatsioonid ja õigusabi tsiviilõiguse valdkondades
  Klientide esmane ja püsiklientide pidev nõustamine (konsulteerimine) peamistest õigusvaldkondadest tõusetunud olukordades ja küsimustes. Nõustamine võimalik ka telefoni ja e-kirja teel.
 • Hagimenetluste läbiviimine kohtus
  Tsiviil- ja haldusasjade kohtulik lahendamine, kliendi esindamine menetluses ja kohtuistungitel. Otsuste täitementlusse esitamine ja selle täitmise jälgimine.  (hagiavaldused, vastuhagid, õiguslikud vastuväited, kaebused, määruskaebused, apellatsioonkaebused).
 • Erinevate lepingute ja dokumentide koostamine
  Erinevate juriidiliste dokumentide korrigeerimine ja koostamine (lepingud, nõuded, taotlused, pretensioonid, töölepingud, lepingutest taganemised, ülesütlemised jne).
 • Kompromisside sõlmimine
  Kompromisside ja kohtuväliste kokkulepete leidmine läbirääkimistel ning vastavate lepete sõlmimine, klientide esindamine läbirääkimistel. Kogemuste põhjal võime väita, et mõistlik kompromiss on soodsam mõlemale poolele.
 • Ettevõtete asutamine, müük ning pankroti- ja likvideerimismenetlus
  Ettevõtete asutamise, müümise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise juriidiline korraldus. Pankroti, likvideerimise ja võlgade ümberkujundamisega seotud konsultatsioonid ja kliendi esindamine.